Stichting Farma ter Verantwoording

Steun de Stichting Farma ter Verantwoording

Stichting Farma ter Verantwoording is een non profit organisatie die opkomt voor de belangen van het publiek. Wij verkopen of verhuren zelf niets. En hoewel de opbrengsten van onze prestaties prima zijn uit te drukken in financiële bedragen (denk bijvoorbeeld aan de besparingen op een medicijn of een geldbedrag dat een farmaceut moet terugbetalen), voorziet ons business model niet in een doorlopende stroom van inkomsten. Als wij ons doel bereiken en een rechtzaak winnen, dan verdienen wij hier zelf niets aan.

Wij zijn dus afhankelijk van donaties en subsidies om aan de financiële middelen te komen om bijvoorbeeld een rechtszaak te starten.

Meehelpen?

Als u ons werk wilt steunen, kunt u hieronder een eenmalige gift doen of periodiek een donatie overmaken. Donaties aan onze ANBI Stichting zijn (deels)fiscaal aftrekbaar. Zo levert betrokkenheid bij de doelen van Stichting Farma ter Verantwoording niet alleen een goed gevoel op, maar soms ook belastingvoordeel. Hoe dat werkt? Afhankelijk van de soort en de grootte van de gift, geldt een bepaald belastingvoordeel. Wij hanteren twee typen:

  • Eenmalig of incidenteel donateurschap
  • 5 jarig donateurschap

Eenmalige of incidentele giften zijn aftrekbaar als deze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van het verzamelinkomen. Hierbij geld een  maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Stel uw gezamenlijke jaarinkomen is € 35.000, dan is de drempel voor de aftrek € 350 en de maximale aftrek is € 3.500. Uw inkomen wordt belast met 37%. Als u in 1 jaar voor € 500 aan Stichting Farma ter Verantwoording schenkt, dan valt € 150 daarvan binnen de 1 en 10% van het verzamel inkomen. Dit bedrag kunt u vervolgens van uw het belastbaar inkomen aftrekken. Dat betekent dat u 37% van € 150,00 (dat is € 56,00) als belastingvoordeel heeft.

Liever een volledig aftrekbare donatie? Dat kan ook. Daarvoor steunt u Stichting Farma ter Verantwoording voor minstens vijf jaar achter elkaar steunt met een vast bedrag. Deze schenking moet dan wel vastliggen in een akte, maar daar kunnen wij bij helpen.

BedragVeel gestelde vragen

Wat doet St FtV met mijn geld? Stichting Farma ter Verantwoording heeft twee belangrijke taken. Ten eerste is er de voorlichtingsfunctie. Wij verschaffen informatie over misstanden in de farmaceutische wereld voor zover deze betrekking hebben op de toegankelijkheid van medicijnen in de meest brede zin des woords. Daarnaast – ten tweede dus – hebben wij als doel om daadwerkelijk juridsche stappen te ondernemen en om desnoods een rechtzaak te starten om via deze weg de prijs van een medicijn gunstig te kunnen beinvloeden

Hoeveel van mijn donatie gaat echt naar het goede doel? In de statuten van de vereniging is vastgelegd dat tenminste 90% van de donaties ten gunste komt aan het goede doel. Uw donatie wordt dus besteed aan bijvoorbeeld het onderhoud van de website en de huur van het webdomein. Ook de jurische kosten die aan een rechtzaak zijn verbonden worden met donaties betaald.

Wat is het belangrijkste doel van St. FtV? Wij zetten ons in voor betaalbare en toegankelijke medicatie. Alle medicijnen moeten tegen een acceptabele en geloofwaardige prijs op de markt worden gebracht. Het is logisch en acceptabel dat een medicijn waarvan de ingredienten of fabricage kosten hoog zijn, duurder is dan bijvoorbeeld paracetamol. Het is echter onacceptabel als een farmaceut vanuit een monopoliepositie besluit om de verkoopprijs van een medicijn ‘opeens’ te vervijfhondervoudigen als dat medicijn voorheen wél betaalbaar was.

Wie profiteren van St. FtV? Wij komen op voor het publiek belang. Dus eigenlijk kan iedereen profiteren van de activiteiten van St. FtV. Echter, omdat het doorgaans om medicijnenen gaat voor zeer zeldzame en onbekende aandoeningen, profiteren die patienten er het meest van . Wij werken volgens het gelijkheidsprincipe: iedereen heeft evenveel recht op een betaalbaar therapie of medicijn.

Hoe kan ik doneren? Het gemakkelijkste is het om gebruik te maken van bovenstaand formulier. Daarbij maakt het niet uit of dat u eenmalig, incidenteel of voor een periode van 5 jaar wilt doneren.

Hoe verloopt het betaalproces? Wij werken niet met automatische incasso’s, dus u hoeft niet bang te zijn dat u jarenlang stilzwijgend aan ons geld overmaakt. Eenmalige en incidentele donaties gaan via een iDEAL betaling. Voor een donateurschap van 5 jaar ontvangt u jaarlijks een factuur voor het overeengekomen bedrag.

Ik woon in het buitenland. Kan ik dan ook doneren? Jazeker! Giften zijn vanuit de hele wereld van harte welkom. We moeten er wel eerlijk bij zeggen dat het belastingvoordeel alleen voor belastingplichtigen in Nederland geldt.